Stocks-EOT.L-European Opportunities Trust

EOT.L European Opportunities Trust

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2023: Doanh thu của European Opportunities Trust decreased tính đến 7.84% và có tổng là 36.34M. Thu nhập ròng decreased tính đến 13.52% đến 23.80M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 862.94M và EPS decreased từ N/A đến 0.24.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư