Stocks-EOT.L-European Opportunities Trust

EOT.L European Opportunities Trust

795.80 -2.00 (-0.25%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2022: Doanh thu của European Opportunities Trust increased tính đến 172.24% và có tổng là 39.43M. Thu nhập ròng increased tính đến 522.13% đến 27.52M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
EOT.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
87.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
86.68%
Biên Hoạt động
9.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.90%