Stocks-ESNT.L-Essentra PLC

ESNT.L Essentra PLC

148.78 -1.79 (-1.19%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Essentra PLC decreased tính đến 64.79% và có tổng là 337.90M. Thu nhập ròng decreased tính đến 209.89% đến -31.10M. Tài sản ròng decreased tính đến 35.74% đến 404.10M và EPS decreased từ 0.09 đến -0.62.
ESNT.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
6.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.32%
Biên Hoạt động
3.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.12%