Stocks-EXC-Exelon Corp

EXC Exelon Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Exelon Corp decreased tính đến 51.41% và có tổng là 19.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 12.30% đến 2.05B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 24.74B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
EXC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.59%
Biên Hoạt động
17.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.30%