Stocks-FANG-Diamondback Energy Inc

FANG Diamondback Energy Inc

150.22 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Diamondback Energy Inc increased tính đến 41.87% và có tổng là 9.64B. Thu nhập ròng increased tính đến 100.44% đến 4.56B. Tài sản ròng increased tính đến 18.46% đến 15.69B và EPS increased từ 12.30 đến 24.84.
FANG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.91%
Biên Lợi nhuận Ròng
-19.34%
Biên Hoạt động
56.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.51%