Stocks-FBK.MI-FinecoBank

FBK.MI FinecoBank

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của FinecoBank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 12.55% đến 428.51M. Tài sản ròng increased tính đến 10.63% đến 1.91B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư