Stocks-FEVR.L-Fevertree Drinks PLC

FEVR.L Fevertree Drinks PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Fevertree Drinks PLC increased tính đến 10.67% và có tổng là 344.30M. Thu nhập ròng decreased tính đến 44.17% đến 24.90M. Tài sản ròng decreased tính đến 15.06% đến 239.20M và EPS decreased từ 0.38 đến 0.21.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư