Stocks-FHZN.ZU-Flughafen Zurich AG

FHZN.ZU Flughafen Zurich AG

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Flughafen Zurich AG increased tính đến 50.51% và có tổng là 1.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 2,149.50% đến 207.00M. Tài sản ròng increased tính đến 11.11% đến 2.68B và EPS increased từ -0.33 đến 6.74.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư