Stocks-FITB-Fifth Third Bancorp

FITB Fifth Third Bancorp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Fifth Third Bancorp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.97% đến 2.35B. Tài sản ròng increased tính đến 10.65% đến 19.17B và EPS decreased từ 3.35 đến 3.22.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư