Stocks-GAW.L-Games Workshop

GAW.L Games Workshop

9171.22 39.94 (0.44%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2022: Doanh thu của Games Workshop increased tính đến 17.44% và có tổng là 414.80M. Thu nhập ròng increased tính đến 5.25% đến 128.40M. Tài sản ròng increased tính đến 19.56% đến 234.70M và EPS increased từ 3.71 đến 3.91.
GAW.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
66.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
28.59%
Biên Hoạt động
34.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
54.40%