Stocks-GFS-GlobalFoundries Inc

GFS GlobalFoundries Inc

60.51 0.71 (1.19%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của GlobalFoundries Inc increased tính đến 23.13% và có tổng là 8.11B. Thu nhập ròng increased tính đến 669.29% đến 1.45B. Tài sản ròng increased tính đến 23.99% đến 9.96B và EPS increased từ -0.50 đến 2.62.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư