Stocks-GIB-CGI Group

GIB CGI Group

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của CGI Group increased tính đến 5.26% và có tổng là 10.60B. Thu nhập ròng increased tính đến 5.41% đến 1.21B. Tài sản ròng increased tính đến 16.13% đến 6.15B và EPS increased từ 4.72 đến 5.09.
GIB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.74%
Biên Hoạt động
16.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.26%