Stocks-GLOB-Globant SA

GLOB Globant SA

202.60 6.75 (3.44%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Globant SA increased tính đến 37.25% và có tổng là 1.78B. Thu nhập ròng increased tính đến 55.13% đến 149.48M. Tài sản ròng increased tính đến 18.88% đến 1.56B và EPS increased từ 2.28 đến 3.47.
GLOB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.10%
Biên Hoạt động
12.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.41%