Stocks-GNW-Genworth Financial Inc

GNW Genworth Financial Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Genworth Financial Inc decreased tính đến 4.15% và có tổng là 7.51B. Thu nhập ròng decreased tính đến 19.50% đến 739.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 33.98% đến 10.74B và EPS decreased từ 1.76 đến 1.19.
GNW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.86%
Biên Hoạt động
11.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.98%