Stocks-GOGL.US-Golden Ocean Group Ltd

GOGL.US Golden Ocean Group Ltd

8.53 -0.21 (-2.43%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Golden Ocean Group Ltd decreased tính đến NaN và có tổng là 1.11B. Thu nhập ròng decreased tính đến 12.40% đến 461.85M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.92B và EPS decreased từ N/A đến 2.29.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư