Stocks-GT-Goodyear Tire & Rubber Co

GT Goodyear Tire & Rubber Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Goodyear Tire & Rubber Co increased tính đến 19.04% và có tổng là 20.81B. Thu nhập ròng decreased tính đến 73.21% đến 209.00M. Tài sản ròng increased tính đến 5.44% đến 5.47B và EPS decreased từ 2.89 đến 0.71.
GT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.46%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.74%
Biên Hoạt động
2.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.30%