Stocks-GWRE-Guidewire Software Inc

GWRE Guidewire Software Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2023: Doanh thu của Guidewire Software Inc increased tính đến 11.41% và có tổng là 905.34M. Thu nhập ròng increased tính đến 38.01% đến -111.86M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.37% đến 1.20B và EPS increased từ -2.16 đến -1.36.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư