Stocks-HEI.DE-HeidelbergCement AG

HEI.DE HeidelbergCement AG

86.11 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của HeidelbergCement AG increased tính đến 12.69% và có tổng là 21.10B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.04% đến 1.60B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư