Stocks-HLAG.DE-Hapag-Lloyd

HLAG.DE Hapag-Lloyd

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Hapag-Lloyd decreased tính đến 48.12% và có tổng là 17.90B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
HLAG.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.65%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.96%
Biên Hoạt động
27.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
27.41%