Stocks-HM-B.ST-Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B

HM-B.ST Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/11/2023: Doanh thu của Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B increased tính đến 5.57% và có tổng là 236.01B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư