Stocks-HSBA.L-HSBC Holdings

HSBA.L HSBC Holdings

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của HSBC Holdings decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 28.89% đến 12.55B. Tài sản ròng increased tính đến 7.66% đến 146.55B và EPS increased từ 0.45 đến 0.60.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư