Stocks-HSIC-Henry Schein Inc

HSIC Henry Schein Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Henry Schein Inc increased tính đến 1.98% và có tổng là 12.65B. Thu nhập ròng decreased tính đến 13.35% đến 566.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.12% đến 4.67B và EPS decreased từ 4.40 đến 3.91.
HSIC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.60%
Biên Hoạt động
6.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.12%