Stocks-IDR.MC-Indra Sistemas SA

IDR.MC Indra Sistemas SA

11.94 -0.10 (-0.79%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Indra Sistemas SA increased tính đến 30.07% và có tổng là 1.16B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.52% đến 57.10M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.03B và EPS decreased từ N/A đến 0.32.
IDR.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
6.47%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.84%
Biên Hoạt động
7.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.92%