Stocks-IDT-IDT Corporation

IDT IDT Corporation

23.07 -0.07 (-0.32%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/7/2022: Doanh thu của IDT Corporation decreased tính đến 5.73% và có tổng là 1.36B. Thu nhập ròng decreased tính đến 70.06% đến 29.01M. Tài sản ròng increased tính đến 8.53% đến 180.83M và EPS decreased từ 3.70 đến 1.03.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư