Stocks-IFF-International Flavors & Fragra

IFF International Flavors & Fragra

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của International Flavors & Fragra increased tính đến 6.73% và có tổng là 12.44B. Thu nhập ròng decreased tính đến 758.06% đến -1.84B. Tài sản ròng decreased tính đến 16.16% đến 17.79B và EPS decreased từ 1.10 đến -7.23.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư