Stocks-INDU-A.ST-Industrivärden, AB ser. A

INDU-A.ST Industrivärden, AB ser. A

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Industrivärden, AB ser. A decreased tính đến 32.20% và có tổng là 5.48B. Thu nhập ròng decreased tính đến 152.52% đến -13.97B. Tài sản ròng decreased tính đến 11.72% đến 126.31B và EPS decreased từ 61.57 đến -32.34.
INDU-A.ST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
99.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
379.64%
Biên Hoạt động
474.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.02%