Stocks-INGR-Ingredion Inc

INGR Ingredion Inc

105.52 0.92 (0.88%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2023, doanh thu của Ingredion Inc increased tính đến 7.55% và có tổng là 2.14B. Thu nhập ròng increased tính đến 68.70% đến 194.00M. Tài sản ròng increased tính đến 3.16% đến 3.37B và EPS increased từ 1.71 đến 2.85.
INGR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.87%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.48%
Biên Hoạt động
5.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.63%