Stocks-IRBT-iRobot Corp.

IRBT iRobot Corp.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của iRobot Corp. decreased tính đến 24.38% và có tổng là 1.18B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,042.07% đến -286.30M. Tài sản ròng decreased tính đến 33.63% đến 475.72M và EPS decreased từ 1.08 đến -10.52.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư