Stocks-ISP.MI-Intesa Sanpaolo Group

ISP.MI Intesa Sanpaolo Group

2.8986 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Intesa Sanpaolo Group decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 4.74% đến 5.29B. Tài sản ròng decreased tính đến 8.74% đến 61.82B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư