Stocks-JBL-Jabil Inc

JBL Jabil Inc

107.47 0.27 (0.25%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2022: Doanh thu của Jabil Inc increased tính đến 14.32% và có tổng là 33.48B. Thu nhập ròng increased tính đến 42.69% đến 996.00M. Tài sản ròng increased tính đến 14.74% đến 2.45B và EPS increased từ 4.58 đến 6.90.
JBL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.91%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.67%
Biên Hoạt động
4.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.60%