Stocks-JBLU-JetBlue Airways Corp

JBLU JetBlue Airways Corp

4.91 -0.21 (-4.05%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của JetBlue Airways Corp increased tính đến 51.70% và có tổng là 9.16B. Thu nhập ròng decreased tính đến 98.90% đến -362.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.57 đến -1.12.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư