Stocks-JKS-JinkoSolar Holding Co Ltd-ADR

JKS JinkoSolar Holding Co Ltd-ADR

26.12 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của JinkoSolar Holding Co Ltd-ADR increased tính đến 95.95% và có tổng là 12.40B. Thu nhập ròng increased tính đến 62.67% đến 241.02M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
JKS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.55%
Biên Hoạt động
6.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.42%