Stocks-KBR-KBR Inc

KBR KBR Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của KBR Inc decreased tính đến 10.56% và có tổng là 6.56B. Thu nhập ròng increased tính đến 638.46% đến 192.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.06% đến 1.63B và EPS increased từ 0.12 đến 1.26.
KBR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.40%
Biên Hoạt động
6.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.69%