Stocks-KCR.HE-Konecranes Oyj

KCR.HE Konecranes Oyj

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Konecranes Oyj increased tính đến 17.88% và có tổng là 3.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 98.99% đến 275.60M. Tài sản ròng increased tính đến 11.29% đến 1.59B và EPS increased từ 1.77 đến 3.46.
KCR.HE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.79%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.76%
Biên Hoạt động
10.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.91%