Stocks-KD-Kyndryl Holdings Inc

KD Kyndryl Holdings Inc

16.23 0.29 (1.79%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Kyndryl Holdings Inc decreased tính đến 8.74% và có tổng là 17.03B. Thu nhập ròng increased tính đến 40.75% đến -1.37B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -10.35 đến -6.06.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư