Stocks-KKR-KKR & Co LP

KKR KKR & Co LP

75.10 0.38 (0.50%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của KKR & Co LP decreased tính đến 77.93% và có tổng là 5.29B. Thu nhập ròng decreased tính đến 108.32% đến -1.02B. Tài sản ròng decreased tính đến 7.71% đến 53.66B và EPS decreased từ 7.31 đến -1.21.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư