Stocks-KNX-Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

56.62 0.27 (0.49%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó56.35
Trong Ngày 55.38 - 56.83
Trong 52 Tuần 42.47 - 62.11
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.1M
Lợi nhuận trong 1 năm0.19%
Beta0.7412
Vốn hóa thị trường9.06B
Hệ số P/E10.58
Doanh thu7.5B
EPS5.3237
Cổ tức (Lợi suất)0.48 (0.85%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Trucking
Tổng Giám đốc Điều hành David A. Jackson
Nhân viên 27,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Knight-Swift Transportation Holdings Inc. increased tính đến 28.33% và có tổng là 6.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 81.12% đến 743.75M. Tài sản ròng increased tính đến 11.43% đến 6.54B và EPS increased từ 2.40 đến 4.45.
KNX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
19.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.07%
Biên Hoạt động
16.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.10%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.82B
1.83B
1.96B
1.9B
Lợi nhuận Gộp
401.04M
358.71M
396.61M
342.44M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
342.54M
298.9M
325.78M
265.44M
Thu nhập Ròng
254.6M
208.29M
219.44M
194.79M