Stocks-KO-Coca-Cola

KO Coca-Cola

58.46 0.02 (0.03%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Coca-Cola increased tính đến 11.25% và có tổng là 43.00B. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.38% đến 9.57B. Tài sản ròng increased tính đến 3.89% đến 25.83B và EPS decreased từ 2.25 đến 2.19.
KO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.75%
Biên Hoạt động
28.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.57%