Stocks-KRG-Kite Realty Group Trust

KRG Kite Realty Group Trust

23.00 0.53 (2.34%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Kite Realty Group Trust increased tính đến 114.83% và có tổng là 802.00M. Thu nhập ròng increased tính đến 85.13% đến -12.15M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.93% đến 3.83B và EPS increased từ -0.73 đến -0.06.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư