Stocks-LAW-CS Disco Inc

LAW CS Disco Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của CS Disco Inc increased tính đến 18.23% và có tổng là 135.19M. Thu nhập ròng decreased tính đến 190.02% đến -70.77M. Tài sản ròng decreased tính đến 16.76% đến 223.64M và EPS decreased từ -0.42 đến -1.20.
LAW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
74.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
-42.21%
Biên Hoạt động
-44.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-46.77%