Stocks-LCID-Lucid Group Inc

LCID Lucid Group Inc

8.15 0.23 (2.87%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Lucid Group Inc increased tính đến 31.85% và có tổng là 257.71M. Thu nhập ròng increased tính đến 10.84% đến -472.65M. Tài sản ròng increased tính đến 34.61% đến 4.35B và EPS increased từ -0.40 đến -0.28.
LCID- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-170.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
-9,274.36%
Biên Hoạt động
-426.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-41.05%