Stocks-LHX-L3Harris

LHX L3Harris

195.25 -7.02 (-3.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của L3Harris increased tính đến 7.82% và có tổng là 4.58B. Thu nhập ròng increased tính đến 238.54% đến 417.00M. Tài sản ròng increased tính đến 1.00% đến 18.62B và EPS increased từ -1.57 đến 2.17.
LHX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.54%
Biên Hoạt động
12.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.77%