Stocks-LILA-Liberty Latin America Ltd.

LILA Liberty Latin America Ltd.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Liberty Latin America Ltd. increased tính đến 0.34% và có tổng là 4.82B. Thu nhập ròng increased tính đến 58.80% đến -201.90M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.92% đến 2.57B và EPS increased từ -1.89 đến -0.79.
LILA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.23%
Biên Hoạt động
14.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.34%