Stocks-LLOY.L-Lloyd's Banking Group PLC

LLOY.L Lloyd's Banking Group PLC

42.2515 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Lloyd's Banking Group PLC decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 6.21% đến 5.12B. Tài sản ròng decreased tính đến 10.63% đến 42.22B và EPS decreased từ 0.08 đến 0.07.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư