Stocks-LOVE-The Lovesac Company

LOVE The Lovesac Company

22.06 0.29 (1.32%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của The Lovesac Company increased tính đến 30.77% và có tổng là 651.55M. Thu nhập ròng decreased tính đến 38.47% đến 28.24M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 193.26M và EPS decreased từ N/A đến 1.77.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư