Stocks-LSPD-Lightspeed Commerce Inc

LSPD Lightspeed Commerce Inc

15.74 0.34 (2.18%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Lightspeed Commerce Inc increased tính đến 33.21% và có tổng là 730.51M. Thu nhập ròng decreased tính đến 270.97% đến -1.07B. Tài sản ròng decreased tính đến 26.53% đến 2.50B và EPS decreased từ -2.04 đến -7.11.
LSPD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
-107.29%
Biên Hoạt động
-32.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-32.86%