Stocks-LUV-Southwest Airlines Co

LUV Southwest Airlines Co

27.17 -0.13 (-0.48%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Southwest Airlines Co increased tính đến 50.82% và có tổng là 23.81B. Thu nhập ròng decreased tính đến 44.83% đến 539.00M. Tài sản ròng increased tính đến 2.62% đến 10.69B và EPS decreased từ 1.60 đến 0.87.
LUV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.81%
Biên Hoạt động
0.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.96%