Stocks-MAA-Mid-America Apartment Communities Inc.

MAA Mid-America Apartment Communities Inc.

128.00 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Mid-America Apartment Communities Inc. increased tính đến 13.60% và có tổng là 2.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.90% đến 654.78M. Tài sản ròng increased tính đến 0.43% đến 6.21B và EPS increased từ 4.61 đến 5.48.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư