Stocks-MAERSKB.CO-A P Moller Maersk

MAERSKB.CO A P Moller Maersk

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của A P Moller Maersk increased tính đến 5.96% và có tổng là 577.11B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến 207.55B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 453.13B và EPS decreased từ N/A đến 11.29K.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư