Stocks-MAN-ManpowerGroup Inc

MAN ManpowerGroup Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của ManpowerGroup Inc decreased tính đến 4.60% và có tổng là 18.91B. Thu nhập ròng decreased tính đến 76.24% đến 88.80M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.11% đến 2.23B và EPS decreased từ 7.08 đến 1.76.
MAN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.14%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.31%
Biên Hoạt động
1.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.21%