Stocks-MARA-Marathon Digital Holdings Inc.

MARA Marathon Digital Holdings Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Marathon Digital Holdings Inc. decreased tính đến 21.74% và có tổng là 117.75M. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,798.41% đến -686.74M. Tài sản ròng decreased tính đến 43.49% đến 385.94M và EPS decreased từ -0.36 đến -6.05.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư